Algemene Voorwaarden Schoof Marketing Advies

Definities

1.     Schoof Marketing Advies: Schoof Marketing Advies, gevestigd te Heiloo, onder Kamer van Koophandel nummer 37161529.

2.     Klant: degene met wie Schoof Marketing Advies een overeenkomst is aangegaan.

3.     Partijen: Schoof Marketing Advies en klant samen.

4.     Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Schoof Marketing Advies.

2.     Partijen kunnen alleen afwijken den deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.     Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Aanbieden en offertes

1.     Aanbiedingen en offertes van Schoof Marketing Advies zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2.     Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld

3.     Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4.     Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.


Aanvaarding

1.     Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Schoof Marketing Advies zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2.     Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Schoof Marketing Advies slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of telefonisch) heeft bevestigd.


Tarieven/prijzen

1.     Alle tarieven/prijzen, hierna tarieven genoemd, die Schoof Marketing Advies hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.     Alle tarieven op die Schoof Marketing Advies hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Schoof Marketing Advies te alle tijden wijzigen.

3.     De tarieven met betrekking tot een dienstverlening wordt door Schoof Marketing Advies vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

4.     De tarieven worden berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Schoof Marketing Advies, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5.     Het uurtarief van Schoof Marketing Advies is als volgt opgebouwd: 

·       Strategie en Advies € 75,- exclusief BTW per uur

·       Praktische uitvoering marketing € 50,- exclusief BTW per uur

6.     Indien partijen voor een dienstverlening door Schoof Marketing Tarief een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vast tarief, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen

7.     Schoof Marketing Advies is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken van de offerte die is gedaan aan de klant/consument.

8.     Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Schoof Marketing Advies de klant/consument tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

9.     Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

10. Schoof Marketing Advies heeft het recht om te prijzen jaarlijks aan te passen.

11. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Schoof Marketing Advies prijsaanpassingen mededelen aan de klant.

12. De klant/consument heeft het recht om de overeenkomst met Schoof Marketing Advies op te zeggen indien hij/zij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

1.     Betaalt de klant/consument niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Schoof Marketing Advies gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.     Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Schoof Marketing Advies.

3.     De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.     Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Schoof Marketing Advies zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5.     In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Schoof Marketing Advies op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6.     Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Schoof Marketing Advies, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Schoof Marketing Advies te betalen.


Opschortingsrecht

1.     Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Verrekening

1.     Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Schoof Marketing Advies te verrekenen met een vordering op Schoof Marketing Advies.


Verzekering

1.     De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

·       Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.

·       Zaken van Schoof Marketing Advies die bij de klant aanwezig zijn.

·       Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2.     De klant geeft op eerste verzoek van Schoof Marketing Advies de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Garantie

1.     Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Schoof Marketing Advies enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.


Uitvoering van de overeenkomst

1.     Schoof Marketing Advies voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

2.     Schoof Marketing Advies heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3.     De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord (digitaal of papier) en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

4.     Her is de verantwoordelijkheid van de klant dat Schoof Marketing Advies tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.     Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Schoof Marketing Advies tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor de rekening van de klant. 


Informatieverstrekking door de klant

1.     De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Schoof Marketing Advies

2.     De klant staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3.     Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Schoof Marketing Advies de betreffende bescheiden.

4.     Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Schoof Marketing Advies redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Duur van de overeenkomst

1.     De overeenkomst tussen Schoof Marketing Advies en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.     Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij één van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

3.     Zijn de partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Schoof Marketing Advies schriftelijk in gebreke stellen.


Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd

1.     De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te alle tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

2.     Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.


Vrijwaring

1.     De klant vrijwaart Schoof Marketing Advies tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Schoof Marketing Advies geleverde producten en/of diensten.


Klachten

1.     De klant dient een door Schoof Marketing Advies geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 

2.     Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Schoof Marketing Advies daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3.     Consumenten dienen Schoof Marketing Advies uiterlijk binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4.     De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Schoof Marketing Advies in staat is hierop te reageren.

5.     De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 

6.     Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Schoof Marketing Advies gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling

1.     De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Schoof Marketing Advies.

2.     Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Schoof Marketing Advies ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

1.     Als Schoof Marketing Advies een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Schoof Marketing Advies verschuldigd zijn.


Aansprakelijkheid Schoof Marketing Advies

1.     Schoof Marketing Advies is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.     Indien Schoof Marketing Advies aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.

3.     Schoof Marketing Advies is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.     Indien Schoof Marketing Advies aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.     Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Vervaltermijn

1.     Elk recht van de klant op schadevergoeding van Schoof Marketing Advies vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

1.     De klant heeft recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Schoof Marketing Advies toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2.     Is de nakoming van de verplichtingen door Schoof Marketing Advies niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Schoof Marketing Advies in verzuim is.

3.     Schoof Marketing Advies heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Schoof Marketing Advies kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Overmacht

1.     In aanvulling op het bepaalde artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Schoof Marketing Advies in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan Schoof Marketing Advies kan worden toegerekend in een van de wil van Schoof Marketing Advies onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Schoof Marketing Advies kan worden verlangd.

2.     Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3.     Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Schoof Marketing Advies één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Schoof Marketing Advies er weer aan kan voldoen.

4.     Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5.     Schoof Marketing Advies is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.


Wijziging van de overeenkomst

1.     Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.


Wijziging algemene voorwaarden

1.     Schoof Marketing Advies is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.     Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijden worden doorgevoerd.

3.     Grote inhoudelijke wijzigingen zal Schoof Marketing Advies zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.     Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Overgang van rechten

1.     Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Schoof Marketing Advies.

2.     Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.     Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2.     Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komen van wat Schoof Marketing Advies bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.     Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.     De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Schoof Marketing Advies is gevestigd en/of kantoor hout is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Bedrijfsgegevens

·       Schoof Marketing Advies

·       Contactpersoon: Judith Schoof-van Dijl

·       Vestigingsadres: De Waard 101, 1851 RC Heiloo

·       Telefoon: 06-41190020

·       E-mail: judith@schoofmarketingadvies.nl

·       KVK: 37161529

·       BTW: NL002121616B76

·       © 2022 Schoof Marketing Advies